Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนป้องกันการทุจริต
รายงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
กิจการสภา อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ) 
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ ตั้งอยู่เลขที่  74  หมู่  4  ตำบลพระรักษ์  อำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร  

    องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์เป็นหนึ่งในจำนวน  4  องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอพะโต๊ะ  อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพะโต๊ะ  การติดต่อกับอำเภอพะโต๊ะใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน สายหลังสวน  –  ราชกรูด  ระยะทาง  20  กิโลเมตร 


อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
อำเภอละอุ่นจังหวัดระนอง
องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งคาวัด  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร
องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน   อำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ     อำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร

เนื้อที่  (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์  อำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร   มีเนื้อที่โดยประมาณ  142  ตารางกิโลเมตร  88,750  ไร่  


ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล)
    องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสลับสับซ้อนมีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อยได้แก่  พื้นที่ราบเชิงเขา  และพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ 


จำนวนหมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน  (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล)
    จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เต็มทั้งหมู่บ้าน  9  หมู่  ได้แก่  หมู่ที่ 1 - 9  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล-เต็มบางส่วน   


ท้องถิ่นอื่นในตำบล  (แสดงจำนวนเทศบาล  และสุขาภิบาลในตำบล)
-  จำนวนเทศบาล    -  แห่ง  
-  จำนวนสุขาภิบาล  -  แห่ง  
 
ประชากร
    ประชากรทั้งสิ้น 4,540 คน  แยกเป็นชาย  2,323  คน  หญิง  2,217  คน
      
มีความหนาแน่นเฉลี่ย  31.24  คน/ตารางกิโลเมตร   (หมายเหตุข้อมูลประชากร ณ วันที่ 30 เมษายน 2557)


 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชื่อผู้นำหมู่บ้าน
กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน
หญิง ชาย รวม
หมู่ที่ 1 บ้านพระรักษ์ 299 293 275 568 นายวิมล  คงสุวรรณ
หมู่ที่ 2 บ้านคลองราง 131 156 162 318 นายสมชาย  ใจสุข
หมู่ที่ 3 บ้านคลองเหนก ซ.2 211 299 280 579 นายน้อย  วงศ์ภักดี
หมู่ที่ 4 บ้านน้ำยืน 220 240 267 507 นายสุรเกียรติ  จิตรโสภาส
หมู่ที่ 5 บ้านโหมง 346 301 368 669 นายยงยุทธ  ทวิชศรี
หมู่ที่ 6 บ้านพูนสุข 185 229 225 454 นายประภาส  ขวัญราช
หมู่ที่ 7 บ้านเขาช่องแบก 108 147 145 292 นายสุทิน  นามวงศ์
หมู่ที่ 8 บ้านไร่ยาว 345 325 361 686 นายถาวร  ศรีล่า
หมู่ที่ 9 บ้านจำปุย 209 227 240 467 นายสุธรรม  ยังสถิตย์
รวม 2,054 2,217 2,323 4,540  
 


องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
74 หมู่ 4 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-620-551 โทรสาร : 077-620-551 อีเมล์ : admin@prarak.go.th 

www.prarak.go.th