Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนป้องกันการทุจริต
รายงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
กิจการสภา อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

     โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงสร้างส่วนราชการแบ่งออกเป็น 3 กอง มีรายละเอียดดังนี้

1. สำนักปลัด
      
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

     1.1 งานบริหารทั่วไป
         
-  งานธุรการ งานสารบรรณ  จัดทำคำสั่ง ประกาศ
         -  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
         -  งานตรวจสอบภายใน
         -  งานจัดทำฎีกา
         -  งานประชาสัมพันธ์
     1.2 งานบริหารงานบุคคล
         -  งานการเจ้าหน้าที่
         -  งานสวัสดิการข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 
      1.3 งานนโยบายและแผน
          - งานนโยบายและแผน
          - งานวิชาการ
          - งานบันทึกข้อมูล
     1.4 งานกฎหมายและคดี
         -  งานกฎหมายและนิติกรรม
         -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
         -  งานข้อบัญญัติและระเบียบ
         -  งานการให้เช่าและทรัพย์สิน
     1.5 งานพัฒนาชุมชน
         -  งานส่งเสริมอาชีพ
         -  งานสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส
     1.6 งานการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
         -  งานข้อมูลการศึกษา
         -  งานหลักสูตรการศึกษา
         -  งานอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
         -  งานทุนการศึกษา
         -  งานส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา
         -  งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
      1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         -  งานอำนวยการ 
         -  งานป้องกันและฟื้นฟู


2. กองคลัง

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับกาจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

     
2.1 งานบริหารทั่วไป
         -  งานธุรการ จัดทำคำสั่ง ประกาศ
         -  งานจัดทำฎีกา
         -  งานประชาสัมพันธ์
     2.2 งานการเงิน
         -  งานการเงิน
         -  งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน 
         -  งานจัดทำฎีกา
         -  งานการเก็บรักษาเงิน
     2.3 งานบัญชี
         -  งานการบัญชี  
         -  งานทะเบียนคุมบัญชี
         -  งานการเงินและงบทดลอง
         -  งานแสดงฐานะทางการเงิน
     2.4  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
          -  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
          -  งานพัฒนารายได้
          -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
          -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ และหนี้สิน
     2.5  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
          -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
          -  งานพัสดุ
          -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์


3.กองช่าง

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  

     3.1 งานบริหารทั่วไป
          -  งานธุรการ จัดทำคำสั่ง ประกาศ
          -  งานจัดทำฎีกา  
          -  งานประชาสัมพันธ์
     3.2 งานก่อสร้าง
          -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน สะพาน เขื่อน
          -  งานข้อมูลก่อสร้าง 
     3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
          -  งานประเมินราคา
          -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
          -  งานออกแบบและบริการข้อมูล
          -  งานสำรวจและแผนที่
     3.4 งานประสานสาธารณูปโภค
          -  งานประสานกิจการประปา
          -  งานไฟฟ้าสาธารณะ
          -  งานระบายน้ำ
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ 2558 – 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
74 หมู่ 4 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-620-551 โทรสาร : 077-620-551 อีเมล์ : admin@prarak.go.th 

www.prarak.go.th