Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนป้องกันการทุจริต
รายงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
กิจการสภา อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม  (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
     องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์   มีเส้นทางหลักคือ   ถนนหลังสวน – ราชกรูด  ซึ่งมีเส้นทางเดียว  ถนนสายดังกล่าว  ตัดผ่านหมู่ที่  1,2,3  และ  4  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4006

การโทรคมนาคม    
-  ที่บริการไปรษณีย์โทรเลข   1     แห่ง
-  สถานีคมนาคมอื่น ๆ  ได้แก่  โทรศัพท์สาธารณะ  9  หมู่บ้าน  จำนวน   10   เครื่อง

การไฟฟ้า  (แสดงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ ไฟฟ้า)
     การไฟฟ้าให้บริการแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ครบทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน หมู่บ้านที่มีเส้นทางลำบาก ไฟฟ้าที่เข้าไม่ทั่วถึง จะมีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ไว้ใช้บริการ ซึ่งมีครบทุกหมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
-  ลำน้ำ, ลำห้วย  14 สาย
-  บึง  หนอง และอื่น ๆ   6 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-  ฝาย 7 แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น - แห่ง
-  บ่อโยก  1 แห่ง
-  ถัง ฝ. 30 5 แห่ง
-  ถัง  ฝ  99 2 แห่ง
-  ถังทรงเหลี่ยม 5 แห่ง
-  สระเก็บน้ำ 10 แห่ง
-  ประปา 8 แห่ง
-  บ่อบาดาล 2 แห่ง

ข้อมูลอื่นๆ 
     ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล)ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์  ได้แก่  ทรัพยากรป่าไม้ 


องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
74 หมู่ 4 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-620-551 โทรสาร : 077-620-551 อีเมล์ : admin@prarak.go.th 

www.prarak.go.th