Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนป้องกันการทุจริต
รายงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
กิจการสภา อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

๑ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบ่งออกเป็น
       ๑.๑ ถนน ภายในตำบลจะได้รับการก่อสร้าง การพัฒนา การปรับปรุงให้ระชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดยจัดลำดับความสำคัญของการแก้ปัญหาไว้ในแผนปฏิบัติการตามความต้องการของการประชาคม และภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ พร้อมกันนั้นจะประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการจากหน่วยอื่น เพื่อขอรับการสนับสนุนในโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหาร ส่วนตำบล  ดำเนินการสร้างถนนปลอดภัยไร้หลุมบ่อ โดยยกระดับมาตรฐานถนนในตำบลทุกสายให้มีความคงทนถาวรยิ่งขึ้นและพัฒนาปรับปรุงถนนทุกสายให้เป็นถนนแบบไร้หลุมบ่อ 
        ๑.๒ ไฟฟ้า  บริการเรื่องกระแสไฟฟ้าต่อผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้และขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมไห้ได้อย่างทั่วถึงตามถนนสาธารณะ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรในเวลากลางคืน             
        ๑.๓ แหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร และเพื่อการบริโภค โดยเฉพาะการบริหารกิจการประปาจะบริหารจัดการให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพทั้งที่ดำเนินการเองและประสานขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
        ๑.๔ การจัดหาเครื่องจักรกล เครื่องการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีคุณภาพและมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ


๒. นโยบายด้านการศึกษา
         ๒.๑ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย   และระดับปฐมวัย   ทั้งในด้านอาหารกลางวันอาหารเสริม (นม)  รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน  พร้อมบุคลากรผู้สอนแก่เด็กก่อนปฐมวัยเพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาในระดับสูงต่อไป
         ๒.๒ สนับสนุนการเรียนการสอนนอกสถานที่ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน โดยการสร้างห้องเรียนพิเศษตำบลพระรักษ์ จัดสร้างห้องอินเตอร์เน็ตตำบลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมทางด้านการศึกษาแบบให้เรียนฟรีในพื้นที่  เพื่อ ยกระดับการศึกษาให้ทดเทียมพื้นที่อื่น 
         ๒.๓  ส่งเสริมด้านความรู้กลุ่มต่าง ๆ ที่จัดจัดตั้งไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านทักษะของกลุ่มต่าง ๆ       


๓. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง
        ๓.๑ เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งในระดับท้องที่ ระดับท้องถิ่น ระดับประชาชนโดยทั่วไป โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านหรือระดับตำบลแล้วแต่กรณี
        ๓.๒ ส่งเสริมประชาชนเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนในการทำกิจกรรมของประชาคมส่งเสริมการประชุมในการแก้ปัญหาพื้นฐานของประชาชน
        ๓.๓ ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ    ทำงานอย่างบูรณาการ  ทั้งทางฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำกลุ่มต่าง ๆ 
        ๓.๔ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเมือง   การปกครอง   การบริหารงาน แก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปตามโอกาสอันสมควร


๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
       ๔.๑ สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆภายในตำบล
       ๔.๒ จัดการศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมความรู้แก่กลุ่มอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ เสริมทักษะในการทำงานให้เข้มแข็ง         
       ๔.๓ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้   ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่างๆ 


๕. นโยบายด้านสาธารณสุข
      ๕.๑ ร่วมมือกับสาธารณสุขประจำตำบล อสม. แต่ละหมู่บ้าน  จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับและส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคน ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
      ๕.๒ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกันโรคต่าง ๆตามประกาศของทางราชการอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว                              
      ๕.๓ สนับสนุนงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุข
      ๕.๔ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดทุกรูปแบบ


๖. นโยบายการกีฬา การศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
      ๖.๑ จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านทุกปี พร้อมทั้งสนับสนุนการกีฬาของตำบลพระรักษ์  ให้พัฒนาขึ้นในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลและระดับอำเภอ รวมถึงระดับประเทศ ทั้งอุปกรณ์การกีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ ในด้านของกีฬา
      ๖.๒ ส่งเสริมการออกกำลังกายของแก่เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยจัดอุปกรณ์การกีฬาตามความต้องการของสภาพผู้เล่นและสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน
      ๖.๓ ร่วมกับประชาชนผู้นำหมู่บ้าน   จัดงานประเพณีต่าง ๆหรือสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
      ๖.๔ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ตำบล โดยเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมมากขึ้น                          
      ๖.๕ ส่งเสริมกิจกรรมสำคัญวันสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญทางราชการอย่างสม่ำเสมอ


๗. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
      ๗.๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล โดยปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเข้ามาท่องเที่ยว นอกจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆอีกช่องทางหนึ่งด้วย
      ๗.๒ รณรงค์กำจัดขยะและการบริหารจัดการจัดเก็บ การทิ้ง การโดยร่วมกับประชาคมหมู่บ้านและสาธารณสุขประจำตำบลสร้างระบบบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน  โดยใช้หลักการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม เพื่อการแก้ไขปัญหาขยะของตำบลตั้งแต่ระดับครัวเรือนแบบไร้ถังโดยการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากองค์การบริหารส่วนตำบล
      ๗.๔ สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้านเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป
      ๗.๕ คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ๗.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งกิจกรรมทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมระดับชุมชน


๘. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
      ๘.๑ สำรวจจำนวนผู้สูงอายุจัดทำบัญชี เพื่อจัดหางบประมาณในการช่วยเหลือ
      ๘.๒ สำรวจคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเพื่อหางบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
      ๘.๓ จัดงบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
      ๘.๔ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ คนพิการ


๙. นโยบายเรื่องอื่น ๆ
      ๙.๑ จัดกิจกรรมต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ ที่อาจจัดขึ้นตามความประสงค์ของประชาคมโดยมุ่งเน้นให้ยึดยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก
      ๙.๒ จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล
      ๙.๓ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ
      ๙.๔ พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร โดยเน้นการให้บริการ  ความรวดเร็วถูกต้อง   และโปร่งใส ตรวจสอบได้
      ๙.๖ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  สถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ ให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม
      ๙.๗ การกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายที่กล่าวมา ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  การศึกษา  สร้างห้องเรียนพิเศษตำบลพระรักษ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนพิเศษนอกชั้นเรียนในลักษณะสถาบันกวดวิชาทั่วไป จัดสร้างห้องอินเตอร์เน็ตตำบลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมทางด้านการศึกษาแบบให้เรียนฟรีในพื้นที่ เพื่อยกระดับการศึกษาให้ทัดเทียมพื้นที่อื่น และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายที่กำหนด และอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
74 หมู่ 4 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-620-551 โทรสาร : 077-620-551 อีเมล์ : admin@prarak.go.th 

www.prarak.go.th